Home » Water Podcast:賭博界的不同商業模式|分享撈賭的朋友在斯里蘭卡賭場贏錢的經歷

Water Podcast:賭博界的不同商業模式|分享撈賭的朋友在斯里蘭卡賭場贏錢的經歷

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

41

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少...

FOLLOW US