Home » 一定係峨眉派啦仲洗問?

一定係峨眉派啦仲洗問?

譚朗蔚:俾多棍我!

153

今日個市唔知升定跌,大半日維持住好細波幅,成交少已經唔係咩新事,所以索性唔提。人民幣(CNH)又迫近返7.30,唉,真係爛泥扶唔上壁。Anyway,恆指繼續要小心,特別係ATMJ一隻隻脫落,搞到個科指家下危危乎,隨時(touchwood)穿...

FOLLOW US