Home » 孝順阿媽概念股

孝順阿媽概念股

譚朗蔚:俾多棍我!

202

今日個市跌,隔夜無美股唔可以賴美股啦,咁應該關內地事。話說碧桂園(2007)尋日炒延長寬限期,今日又傳有另一項債到期。所以話啫,如果玩股票日日繫於間公司執唔執真係同賭錢無分別,三更窮五更富就係呢啲,俾你唔會買得大,換言之想發達都難。所以買大...

FOLLOW US