Home » 一條線

一條線

譚朗蔚:俾多棍我!

538

大市今日升,雖然高開低走,但我唔會話咁係利淡。點講都好,恆指確實已經企穩突破左18343既11月中前頂,亦即係3月底附近,接下來再上去,就係睇19300即係5月底。

 

而其實呢個位係又另一重意義架:大家覺得恆指已經好...

FOLLOW US