Home » 敵不動,我不動

敵不動,我不動

譚朗蔚:俾多棍我!

286

個市今日?唔知想升定跌。午後一度破頂升200點,點知都可以在執筆既時候倒跌。黎到呢一刻我點睇個市?我可以話俾你聽,我非常緊張,本住揸7500既心態(雖然我都有正股)升我唔太傷感,跌我未敢亢奮。

原因?恆指到月底都要上返黎184...

FOLLOW US