Home » Water Podcast:交代最近主力做的兩方面股票研究方向,部份策略可以在這個差的市況贏足10倍

Water Podcast:交代最近主力做的兩方面股票研究方向,部份策略可以在這個差的市況贏足10倍

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

169

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後基金經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇CCASS ,...

FOLLOW US