Home » 12/4(五) 雨果 即市簡評

12/4(五) 雨果 即市簡評

FI Prime Member

45

11:38
原本冇打算出文, 快講兩句.
琴日講未升穿17250, 唔好追做好, 結果今日跌返曬, 仲跌穿琴日底. 又避一劫.

今日做得幾差, 幾多野跌, 1299,1等創新低, 有小部份都準備創新低. 指數亦準備跌穿16800頸...

FOLLOW US