Home » 滯漲才是經濟的最壞情況|負財富效應影響消費水平

滯漲才是經濟的最壞情況|負財富效應影響消費水平

渾水:金融經濟精神食糧

52

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇C...

FOLLOW US