Home » Water Podcast:分享財政預算案稍有興趣的議題,歡迎發問交換想法|最大莊家行為直接影響市場,又嚟短暫「樓市小陽春」?!

Water Podcast:分享財政預算案稍有興趣的議題,歡迎發問交換想法|最大莊家行為直接影響市場,又嚟短暫「樓市小陽春」?!

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

153

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少...

FOLLOW US