Home » Water Podcast:炒股、做股票出色先要學精一樣野?|聯誼性質以外,為鍛鍊出某些特質,絕對是大學問

Water Podcast:炒股、做股票出色先要學精一樣野?|聯誼性質以外,為鍛鍊出某些特質,絕對是大學問

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

74

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少...

FOLLOW US