Home » 靚佬湯概念股

靚佬湯概念股

譚朗蔚:俾多棍我!

174

今日個市升,仲一度升穿過18000點。跟開我既人知喇:今日收市企唔企到18000點一啲都唔重要,因為18000只係齊頭、整數關,係散戶先至睇呢啲。我關注既當然係50天線,因為9月一次、10月有一次,恆指跌浪反彈都係俾50天線擋住,我希望今次...

FOLLOW US