Home » 港股專題第8集 — 比亞迪(1211)目前估值仲貴過Tesla,值得買嗎? 將來前景樂觀嗎?

港股專題第8集 — 比亞迪(1211)目前估值仲貴過Tesla,值得買嗎? 將來前景樂觀嗎?

股市探險家:強勢股最強實戰攻略

106

港股專題第8集 — 比亞迪(1211)目前估值仲貴過Tesla,值得買嗎? 將來前景樂觀嗎?

講到比亞迪,首先要知道雖然好多人都知佢係做電動車,但其實電動車業務只佔佢2021年全年收入的51.9%,另外手機部件、組裝及其他產品...

FOLLOW US