Home » 再厲害的雞棚總有被拆穿的一天|道士股當年爆炒,真正吸金的戰場卻在內地

再厲害的雞棚總有被拆穿的一天|道士股當年爆炒,真正吸金的戰場卻在內地

渾水:金融經濟精神食糧

48

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇C...

FOLLOW US