Home » EURUSD 覆盤 20220225

EURUSD 覆盤 20220225

邏輯投資:散戶交易之路

37

呢單雖然今日輸左,但個pattern幾值得留意

首先做H1大圖既檢查: 有一批支持位係到,但趨勢係向下跌緊(跌多升少) 換句話說呢到就係關鍵位+逆勢,唔係最正既關鍵位+順勢(雖然你睇大D既圖好似係順勢,但我地傾向睇最近既一次趨勢向緊邊...

FOLLOW US