Home » 【一年升93%】可以重倉長揸的股票

【一年升93%】可以重倉長揸的股票

李卓穎:畢打街的日與夜

483

投資跟炒股是兩種概念,正如搵老公老婆同搵男女朋友好唔同,搵男女朋友又同one night stand好唔同。股票都係,短炒或者day trade,考慮嘅因素少好多,資金到就得了。要選一隻可以重倉長揸的股票,就要睇多好多,首先看基本因素,自己...

FOLLOW US